Wathinta abafazi wathinta imbokodwe

Eminyakeni engamashumi ayisithupha eyedlule abesifazane ababalelwa ezinkulungwaneni ezingamashumi amabili bamashela ezindlini zombuso e-Union Buildings, ePitoli bebhikishela imithetho yamapasi. Njengoba kwakuhlangene abesifazane abaqhamuka ezinkalweni zonke zezwe, umhla ka-9 Agasti 1956 kwaba ngusuku oluyingqophamlando, futhi olwashintsha umlando wezwe lethu. UMthetho Wabamnyama owashaywa ngo-1952, owawaziwa kakhulu njengoMthetho Wamapasi, wawuphoqa ukuba bonke abantu abamnyama baseNingizimu Afrika abaneminyaka engaphezu kwengu-16 …