Ukuzalwa kukaZanele Muholi

uZanele Muholi (owazalelwa elokishini eMlaza esifundazweni saKwaZulu ngomhla we-19 kuNtulikazi ngowe-1972) ungumthwebuli olwela amalungelo abantu ‘abayizitabane’ eMzansi Afrika. Emsebenzini wakhe wokuthwebula izithombe uzama ukwazisa abantu ngezimpilo ‘zezitabane’ eMzansi Afrika ngokubonisa ubuntu nobunsundu babo. Ubesebenzisa amakhono akhe okuthwebula izithombe ezinamandla ngeminingi iminyaka njengesishoshovu esilwela abantu abayizitabane abakade bacwaswa emhlabeni, abantu okuthiwa ngesiZulu ‘abambaxambili ngobulili’ (phecelezi o-‘transgender’). …