UDokotela Dube namaKholwa

Dr. John Langalibalele Dube

uDkt. John Langalibalele Dube

Baningi abantu baseThekwini asebeke bahlala odongeni olwakhiwe ngamatshe amancane uma ugudla iAddington Beach kodwa bengazi ngomlando walo. Loludonga lwakhiwa iziboshwa zaMaZulu ngesikhathi seMpi KaBhambatha yango 1906.

Lempi eyayiphakathi kwaMaZulu nohulumeni waseNatal ekuqaleni kweminyaka yawo 1900 yayingumphumela wokufika kwabelungu bezohlala ezindaweni zabantu abamnyama, nemithetho yentela eyayikhokhwa imizi eyaholela ekutheni amadoda ashiye imizi yawo ayofuna imisebenzi ukuze akwazi ukukhokha lentela. Sike sakhuluma ngalempi kulengosi ye – Amandla kodwa esingakufakanga udaba lukaMongameli wokuqala weANC, uDokotela John Langalibalele Dube kanye namaKholwa.

Musician Griffiths Motsieloa advertises C to C cigarettes, Ilanga lase Natal, March 18th 1950

Umculi u-Griffiths Motsieloa ukhangisa ugwayi i-C to C, Ilanga lase Natal, March 18th 1950

AmaKholwa kwakungaMaZulu ababelandela inkolo yobuKhrestu, iningi labo lalifundiswe ngabefundisi njengaye uJohn Dube. Ngaphandle kwenkolo kwakunentshisekelo emaKholweni yokulingana noma yokufana nabelungu. Nakuba uDube wayephikisana nentela yemizi, ikakhulukazi ngoba amaKholwa ayengatshelwanga ngayo, futhi ebona ingcindezi yemali ezobakhona kubantu kodwa wayengayeseki impi kaBhambatha.

Wayelubaleka udlame ngazozonke izindlela nokuthi uhulumeni abone ukuthi amaKholwa ayethembekile kuwo. Kwiphephandaba ayenguMhleli omkhulu kulo, Ilanga LaseNatali, uDube wakubeka kwacaca ukuthi amaKholwa alandela izindlela zabamhlophe.

UDube wazithola esehlukene phakathi. Waphikisana kakhulu nokuboshwa kweSilo uDinizulu kaCetshwayo ngokweseka kwaso iMpi kaBhambatha, wazama nokusiza ngokuthola imali yokukhokhela abameli. UDinizulu wayewuphawu lokuzimela nokuzigqaja kwesizwe saMaZulu. Ngokwazi amagalelo eSilo, uDube washicilela ngokuboshwa kwakhe ephephandabeni iLanga, kodwa futhi ezama ukutshele amakhosi akwaZulu ukuthi angalwi nohulumeni.

Rebel chiefs, Bambatha Rebellion

Amakhosi ayelwa empini kaBhambatha

UDube wayengafuni ukuqeda ubuholi bamaNgisi kanye nokukhula kobuKhrestu. UBhambatha kaManciza, umholi wesizwe sakwaZondi yena wayemele abaningi ababekubona njengempilo yasesihogweni, into uDube ayengafuni ukubuyela kuyona. Wayekhathazekile ngokuthuthuka kwepolitiki nomnotho kwamaKholwa nenkinga eyayingalethwa yiMpi kaBhambatha ekukhuleni kwabo.

Ngokwakhe uhlelo lokuzithuthukisa kwabantu ngemfundo wayezitshela ukuthi bazokwazi ukuthenga umhlaba, lomhlaba owawusengcupheni yokuthathwa ngabamhlophe ngesikhathi sempi. Iningi lamakholwa ayesezikhundleni laphumela obala ligxeka labo ababelwa.

Ekugcineni uBhambatha nebutho lakhe bahlulwa, nentela yosheleni abayishumi nane yemizi ayiphelanga. Wagcina ekhishiwe njengoMongameli we-ANC uDokotela John Dube ngonyaka ka 1917, amalunga enhlangano ekhala ngokuthi kuningi akuvumile okwakungafanele.

 

 

 

 

 

 

Izithombe zivela ku-www.sahistory.org.za noku-www.researchgate.net

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply