Police arrest and remove demonstrators from the Victoria Street Beerhall, 18 June 1959
Amaphoyisa abopha futhi asusa ababhikishi eVictoria Street Beerhall mhla ka-18 Juni 1959

Phakathi enkabeni yeTheku endaweni entsha eyisimodeni iRivertown kukhona iRivertown Beerhall, okuyindawo yokuzijabulisa egcwala intsha engamaciko nevela ezindaweni ezingaphandle kwaleli dolobha ezozitika ngobuhle nobumnandi obutholakala kuleli dolobha. Nokho le ndawo yokucima ukoma ebukeka ikhululekile inomlando omubi walezi zindawo zotshwala ezazibizwa ngama-beerhall (oluhhohho), ezaziyingxenye yohlelo lukahulumeni wengcindezelo eThekwini “iDurban System”. Lolu wuhlelo olwandulela uMthetho Wamapasi ka-1952 olwaluyindlela yokulawula ukutheleka kwabantu bebala elimnyama edolobheni, ngokuthi kudingeke ukuthi lolu hlobo lwabantu luthole izimvume zokuhlala enkabeni yedolobha. UMthetho Wotshwala Besintu ka-1908 wawuqinisa futhi weseka uhlelo lukahulumeni waseThekwini, ngokufaka imali esikhwameni somkhandlu kamasipala. UMthetho lona okwakuthiwa wethulwa ikakhulukazi, ngenhloso ‘yokubhekelela inhlalakahle’ yabamnyama, empeleni ingeniso eyayenziwa ngotshwala yayisetshenziselwa ukunakekela nokwakha izinkompolo namabhalekisi, nezinye izindawo zotshwala, kanjalo nezindleko zoMnyango kaNdabazabantu ezazihambisana nokuqashwa nokuphathwa kwabantu abamnyama. Kwakuyindlela yokuqinisekisa ukuthi kuhlale kukhona izindimbane zabasebenzi bomdabu abahlale belungele ukusebenzela indibilishi ngokuthi kufakwe izimali emahostela, ngesikhathi esifanayo kuphucwa abesifazane abamnyama imisebenzi nendlela yokuziphilisa njengoba ngaphambi kokushaywa kwalo Mthetho yibona ababegaya badayise utshwala besintu.

Police open fire to disperse a beer hall riot in Cato Manor
Amaphoyisa avulela ngenhlamvu ukuhlakaza izibhelu zasehholo lotshwala eMkhumbane

Lo Mthetho Wotshwala Besintu wawubonakala uyimpumelelo zinkalo zonke – kwaze kwaba ngu- 1929, okungunyaka lapho kwaqalwa khona ukudutshwa koluhhohho bamasipala waseThekwini, iTheku kuyilona kuphela idolobha eNingizimu Afrika elalinendlela yokuzakhela imali yokuxhasa impilo yabantu bomdabu ngeNative Revenue Account – okwakuwuhlelo olwalubonakala luluhle futhi lusebenza ngendlela eyayihlosiwe, noma masithi uhulumeni wayebona kanjalo.

Ntambama kungoLwesithathu lomhla ka 17 Juni 1959, kwaqalwa imibhikisho ehholo lotshwala laseMkhumbane (eCato Manor) lapho idlanzana labesifazane abamnyama babhikishela khona ukwephucwa kwabo ilungelo lokugaya utshwala ababebuvubela emakhaya bezodayisa. Abesifazane laba bahlakazwa, kodwa babuya ngobuningi ngosuku olulandelayo, sebebalelwa ezinkulungwaneni ezimbili ngobuningi bezobhikisha ngaphandle kwamahholo otshwala eThekwini namaphethelo, okubalwa nakulelo elalikuVictoria Street manje eseliyingxenye yoMzila Wamagugu Omzabalazo. Amadoda ayephuza kulawa mahholo ahlaselwa ngabesifazane ababewakhuza ukuba angalokothi athinte utshwala obugaywe ngumasipala.

Imibhikisho yaqhubeka izinsukwana, kwagcina ngokuthi amahholo otshwala avalwe izinsuku eziyishumi. Yehla kakhulu ingeniso ngenxa yokudutshwa kotshwala bukaMasipala, ngaleyo ndlela lolu hlelo lukahulumeni waseThekwini lwaqala lapho-ke ukuphonswa imibuzo.

Isithombe: Isihe se-bereamail.co.za kanye ne-sahistory.org.za

 

Leave a comment

Leave a Reply