Kay Moonsamy, Amsterdam, June 1984
Kay Moonsamy, e-Amsterdam, ngo-June 1984

Ngokudlula emhlabeni kuka Kesval Moonsamy ngesonto elidlule lelizwe lilahlekelwe ngenye yezingqalabutho zentando yeningi. Ubaziwa kakhulu ngelika ‘Kay’, uMoonsamy wayeyilunga lezinhlangano eziningi zepolitiki, waba yilunga lenyunyana esemncane kakhulu. Eneminyaka eyi 14 waqala ukusebenza eRhodesian Timbers Limited lapho azizwela khona ukungabikho kobulungiswa nokungalingani emsebenzini ngenxa yebala. Wabe eseba yilunga leNatal Indian Congress (NIC) kanye neCommunist Party of South Africa manje (South African Communist Party).

Crowds marching through the streets of Durban to the Resistance Camp after a meeting at Red Square, June 1946
Izinkumbi zabantu eThekwini zimashela kwi-Resistance Camp emva komhlangano e-Red Square, ngo-June kowe-1946

NgoJune 1946, njengulunga leNIC, uMoonsamy wabamba iqhaza kumkhankaso owaziwa nge Passive Resistance Campaign lapho izinkulungwane zabantu zabhikisha emigwaqeni yaseThekwini bephikisana ne ‘Ghetto Act’. Lombhikisho waphelela ekuhlanganeni kwemigwaqo uGale Street noMbilo Road (lapho sekuyikhaya le Resistance Park). Kulendawo abantu bagxumeka amatende bephikisana noma belwisana nomthetho wokuhlukaniswa ngokwebala. UMoonsamy waboshwa ngokuba yingxenye yalombhikisho, eneminyaka engu 20, waboshelwa ejele laseXobho wagwetshwa ukusebenza kanzima. Ngemuva kweminyaka eyishumi ngo1956, uMoonsamy nabanye abangu 155 waphinda wazithola ebhekene nokuya ejele ngeqhaza lakhe kwezepolitiki, babethweswe amacala okuvukela umbuso, kodwa bagcina bengatholakalanga benecala.

Ngemuva kokuqala kwe State of Emergency lapha eNingizimu Afrika uMoonsamy waqhubeka nokusebenza ngasese waze wagcina ngokuya ekudingisweni ngonyaka ka 1965. Eminyakeni engamashumi amathathu elandelayo wahlala emazweni ehlukene eAfrika, eNdiya nase Soviet Union esebenzisana nabantu abafana noJB Marks noOliver Tambo. Ekuqaleni kweminyaka yawo 1980 wasebenza njengomgcinimafa weSouth African Congress of Trade Unions (SACTU) kwathi ngo1989 wakhethwa njengomongameli wokugcina weSACTU.

Kay Moonsamy during his visit to Red Square, 13th June 2016
Kay Moonsamy evakashela eRed Square, ngomhlaka 13 ku-June kowe-2016

Ngo 1991, emuva kweminyaka engu 26 esekudingisweni uKay Moonsamy wabuyela ekhaya. Ngo1999 wakhethwa njengelunga lephalamende leANC, wasebenza iminyaka eyishumi. Ngo 2015, uMongameli Jacob Zuma wamklomelisa ngendondo eyaziwa nge Order of Luthuli. Lendondo inikwa labo ababenesandla ekulweleni intando yeningi.

EThekwini ngo June 21 2017, uKay Moonsamy wadlula emhlabeni eneminyaka engu 90. Ngemuva kokuzinikela ekusebenzeleni izwe lakhe nabantu balo ngobuqotho nokuzimisela. Uhlonishwe ngenkonzo yomngcwabo yezinga lesifundazwe lapho amafulege abendizela phansi kuso sonke isifundazwe.

Izithombe zivela kwabe-research.ancarchives.org.zawww.sahistory.org.za kanye nabe-www.timeslive.co.za

Leave a comment

Leave a Reply