Ezindaweni ezisemaphethelweni e-Greyville kukhona i-Sastri College, esinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu esifundazweni nasemlandweni. Isungulwe ngo-1929 njengesikole samabanga aphansi sabafana, kanye nesikhungo sokuqeqesha othisha, kule minyaka edlule ikolishi lenze imisebenzi ehlukahlukene.

Imithetho kahulumeni wobandlululo yayiminingi, ivame ukudida futhi ingakaze yaqondakala, yaklanywa njengoba yayisemizamweni ongenaziqhamo zokwenza ukuhleleka ngaphakathi kohlelo olungelona olwemvelo lokubandlululwa. Ngenkathi umthetho wokuqala osemthethweni olawula ukuhlukaniswa ngokobuhlanga kwamanyuvesi waphasiswa  ngo-1959, phecelezi i- (The Extension of University Education Act, Act 45 of 1959), amanyuvesi amaningi, kubalwa ne-University of Natal (manje eyiNyuvesi yaKwaZulu-Natali) isivele ikhalela ukwamukelwa kwabafundi abangebona abamhlophe. Ngokombono, inyuvesi yamukela abafundi bazo zonke izinhlanga kodwa ngenhloso yokuthi abafundi abamnyama nabamhlophe ngeke baye emakilasini afanayo.

Members of the SRC of UNNE, 1958-1959
Members of the UNNE Students Representative Council, 1958-1959

Ngasekuqaleni kuka-1936 iNyuvesi yaseNatali i-(UN) yasungula ikhampasi ehlukanisiwe okungesiyona eyabamhlophe e-Sastri College. Kule ndima yesibili ikolishi lalibizwa nge- “University of Natal Non-European Section” noma i-UNNE. Isifundo esifanayo saphindaphindwa kabili, okokuqala e-Howard College, nase-Sastri kuya eqoqweni labafundi abangamaNdiya, amaKhaladi nabase-Afrika. Ukwamukelwa e-UNNE kwakungagcini kwizakhamuzi zaseNingizimu Afrika kuphela, nabafundi abavela emazweni angomakhelwane afana neBotswana, Zimbabwe, ne-Swaziland, bezama ukuthola uhlobo oluthile lwemfundo ephakeme. Izinsiza ezise-Sastri bezingafaniswa neze-UN, i-alumnus eyodwa ibhekise “ekuxoliseni umtapo wolwazi” wasekolishi. Isibalo sabafundi baseyunivesithi abangeniswe e-Sastri naso besingesihle uma kuqhathaniswa nesibalo esiphezulu sabafundi abamhlophe abafunda e-UN. Noma kunjalo, i-Sastri College yakhiqiza inqwaba yeziqu ezaqhubeka nokwenza imisebenzi ebonakalayo emkhakheni wezobuciko, isayensi, ezokwelapha nezomthetho. Akufanele kusimangaze ukuthi kwusungulwa, ikolishi laba yisizinda sezombusazwe senkululeko, umphumela abaphathi ababengawulindelanga.

Ngokuphasiswa komthetho i-Extension of University Education Act ngo-1959, owawunweba imigomo yobandlululo waya emfundweni ephakeme, umsebenzi we-Sastri njengeyunivesithi waphela kancane kancane. Lo Mthetho ubukhipha isinqumo sokuthi abafundi abangebona abamhlophe bazovunyelwa kuphela ukuthi bafunde emanyuvesi ‘abamhlophe’ nemvume evela kuNgqongqoshe ofanele, lapho kuzokwakhiwa amanyuvesi ahlukene amaKhaladi, amaNdiya kanye nabantu abamnyama baseNingizimu Afrika.

Ngakho-ke ikolishi laqala kabusha imisebenzi yalo njengesikole samabanga aphakeme sabafana kanye nekolishi lokuqeqesha othisha, lisiza abantu baseNdiya baseThekwini. Kepha ngo-1979, ezombusazwe zaphinde zaphazamisa ukusebenza kwesikole njengoba uhulumeni wamemezela inhloso yakhe yokuguqula i-Sastri College ibe yi-ML Sultan Technikon (manje eyi-Durban University of Technology). Abaholi bomphakathi baphikisana nokuhlanganiswa kokuqala kwekomidi le- “Save Sastri College” kodwa, naphezu kweziphikiso, ngo-1982 i-Sastri College yavalwa njengesikole samabanga aphakeme, yaba yingxenye ye-ML Sultan Technical College, futhi yafundisa ngezifundo zokupheka, ezomakhenikha bezimoto, ukubaza, kanye ukulungisa izinwele, phakathi kwezinye izifundo zobuchwepheshe.

Sastri College today
I-Sastri College namuhla

Ngoshintsho lwezepolitiki ekuqaleni kwawo-1990, ekugcineni safika isikhathi sokuthi i-Sastri ivule kabusha iminyango yayo njengesikole samabanga aphansi sokufunda, amukele abafana namantombazane azo zonke izinhlanga, avela kuzo zonke izindawo. Lesi sikole, ebesisebenza futhi kusukela ngo-1993, sifakiwe kwi-Durban Liberation Heritage Route njengendlela yokuhlonipha umlando waso owedlule.

Izithombe ngezilokotho ze-1860heritagecentre.com, www.politicsweb.co.za, www.pressreader.com kanye ne-www.iol.co.za

Leave a comment

Leave a Reply