Usuku lwenkululeko, i-Satyagraha kanye No. 14 Mercury Lane

UMsombuluko, womhlaka 15 August 2016 uqopha umlando weminyaka engu 69 izwe laseNdiya lathola inkululeko yokuzimela ngaphansi kwengcindezelo yaMaNgisi. Umshikashika owaholela ekuzimeleni kwalelizwe waziwa ngokusebenzisa i-satyagraha, umkhankaso wokungasebenzisi udlame kodwa abantu bangayithobeli imithetho ethile kahulumeni, wawuholwa yinhlangano ye-Indian National Congress, uMongameli wayo wangalesosikhathi kwakungu Mohandas Gandhi. Cishe kwathatha iminyaka eyikhulu ngaphambi kokuthi izwe laseNdiya likwazi ukubuyela kubantu balo. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuthi ngo 1858 umthetho kahulumeni walelazwe wagunyaza ubuholi baMaNgisi ukulibusa. Ziningi izindlela ezaholela kuleyompumelelo, okuhle ngalendaba ukuthi lomqondo we-satyagraha eyalwisana nokuzimela kwezwe laseNdiya, umlando wayo waqala lapha eNingizimu Afrika, ngephephandaba i-Indian Opinion. Igama lasuselwa kumncintiswano owenziwa yileliphephandaba ngonyaka ka 1906 ngemuva kweminyaka emithathu lashicilelwa okukuqala ngo June 1903.

Lisaqala leliphephandaba lalicoshela izindaba ezingasusi umsindo, umhleli walo wamemezela ukuthi “sinethemba elikhulu embusweni waMaNgisi”. Kodwa ngonyaka ka 1906 lase liyinqola yokulwisana nemithetho yezwe futhi igqugquzela abantu ukuthi bangayilandeli uma leyomithetho ibacindezela. Lephephandaba lalibhalwa ngesiNgisi bese lihunyushelwa kulimi lwesiHindi, iGujerati neTamil okwakuncikene nemigomo yoshintsho lukaGandhi. Ingosi kaGandhi i-Johannesburg Letter, yayicacisa izindlela ekufanele zilandelwe ukuphikisana nokwakhiwa kwezwe ekungelona elabo nokuthi abomthetho bangenzani ngalokho. Ngokuhamba kwesikhathi umshikashika wezepolitiki wafana nesiko kubahleli baleliphephandaba, oyedwa kubahleli balo wagcina ebhadla ejele.

Ngonyaka ka 1914 wagcina ehambile eNingizimu Afrika uGandhi kodwa kwaqhubeka ukushicilelwa kwaleliphephandaba kwaze kwaba umhlaka 4 August 1961.

Amahhovisi okuqala ayesetshenziswa yiphephandaba i-Indian Opinion aku Number 14 Mercury Lane, eThekwini aseyingxenye yohlelo lwamagugu alelidolobha olwaziwa nge-Durban Liberation Heritage Route.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply