Usuku olungajwayelekile lukaNcibijane

Steve Biko & Donad Woods

u-Steve Biko no-Donald Woods

Njengoba silindele ukungena onyakeni omusha kubonakala kuyisikhathi esihle sokuxoxa indaba eyenzeka eminyakeni engamashumi amathathu edlule yokweqa kukaDonald Woods eNingizimu Afrika. Ngalesosikhathi uWoods wayengumhleli wephaphandaba laseMonti, i-Daily Dispatch wayenikwe isigwebo seminyaka emihlanu sokungasebenzi ngemuva kokuboshwa kwakhe esikhumulweni sezindiza ezama ukubaleka. Ngemuva kweminyaka eminingi ephikisana nohulumeni uWoods wabona ukuthi indlela izinto ezenzeka ngayo eNingizimu Afrika sezifinyelele lapho engasakwazi ukwenza kahle umsebenzi wakhe njengentatheli, wabona kungcono alishiye leli ukuyoqhubeka nalomzabalazo kwelinye izwe. Wayengumuntu owayenomusa, kodwa ngemuva kokubulawa kukaSteve Biko waba nentukuthelo nokudumala. Ngaphambi kokufa kukaBiko, uWoods wacelwa izintatheli zabantu abamnyama ezazisebenza ngaphansi kwakhe wahlangana noSteve Biko, wahlabeka umxhwele ngalendoda. Ngemuva kokuphuma kombiko kahulumeni ngokufa kukaBiko njengengozi edalwe isiteleka sokuduba ukudla, uWoods wathola izithombe ezazikhombisa umzimba kaBiko ukhombisa ukulimala. Intukuthelo yakhe yokungabikho kobulungiswa yaholela ekutheni uWoods aphikisane nohulumeni wobandlululo, ebeka impilo yakhe neyomndeni wakhe engozini.

UWoods wayeboshelwe ekhaya, kwafika isikhathi lapho wabona ukuthi kufanele azame isu lokweqa ehlose ukushicilela incwadi eyayizoveza ukuhlukunyezwa kwabantu nguhulumeni, nendaba nezithombe zika Steve Biko futhi efuna ukuxoxisana nabanye abantu ngencwadi kanye nokwenzekayo eNingizimu Afrika.

Donald Woods with his wife, Wendy Woods, and their five children

u-Donald Woods nonkosikazi wakhe u-Wendy Woods, kanye nezingane zabo eziyisihlanu

Lenziwa icebo lokuya eLesotho ngenhloso yokuthi uWoods nomndeni wakhe baye eNgilande. UWoods nalabo ababemsiza ukufezekisa lelicebo, okwakuhlanganisa umhloniswa wase Australia, owayenguMhleli wephephandaba i-Rand Daily Mail, uAllister Sparks kanye nowayeyiphoyisa bavumelana ukuthi usuku oluhle lokweqa ubusuku obandulela unyaka omusha ngoba amaphoyisa asuke engemaningi futhi enganakile kakhulu umsebenzi.

UWoods waboleka passport yomfundisi wamaRoma, wagqoka njengomfundisi waqala uhambo lwakhe ngo December 31, 1977. Esizwa ngowayeyiphoyisa lokuvikela, wafika eLesotho ngaphandle kwezihibe kodwa wathola ukuthi unkosikazi nezingane zakhe ezinhlanu babevaleleke ngaphesheya komfulo owawugcwele i-Telle River. Owayesebenzela uhulumeni waseLesotho wakwazi ukubalanda, umndeni waqhubekela eBotswana baze bafika eLondon lapho bathola ushwele wepolitiki wokuvikelwa.

I-Himalaya House, lapho kwakungamahhovisi e-Black Consciousness Movement eyayiholwa nguSteve Biko ayingxenye ye-Durban’s Liberation Heritage Route.

 

Izithombe zivela kwabe-onehecticsummer.wordpress.com nabe-www.independent.co.uk

 

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply