Wafela ukuthula

Namhlanje kubalwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kwabulawa u-Chris Hani, isenzo esaphazamisa izingxoxo ezazibucayi zokudlulisa amandla kuhulumeni wobandlululo eya kuhulumeni wentando yeningi.

SACP Secretary General, Blade Nzimande, honours Chris Hani on the 25th anniversary of his death

uNobhala we-SACP, u-Blade Nzimande, ubungaza u-Hani emva kweminyaka engu-25 washona.

Kunzima ukukholelwa kulokhu emva kweminyaka eminingi kangaka eseyadlula, kodwa u-Chris Hani wayethandwa kakhulu eNingizimu Afrika. Futhi abaningi babekholelwa ukuthi i-SACP yayingayihlula i-ANC okhethweni uma u-Hani wayesangamholi. Ngaphambi kokuthi aqokelwe isikhundla sokuba nguNobhala Jikelele weSACP ngoZibandlela kowe-1991, u-Hani wayesechithe isikhathi eside eqokelwe esigungwini esiphezulu se-ANC. Ngengqungquthela ye-ANC ngoZibandlela kowe-1991, u-Hani wathola amavoti amaningi kunabo bonke kanti ucwaningo olwenziwa ngaleso sikhathi lwaveza ukuthi nguyena umholi oweyethandwa kakhulu emva kukaNelson Mandela.

Ukubulawa kukaHani kwazamazamisa i-Ningizimu Afrika, ikakhulukazi intsha eyayingamalungu e-SACP, eyayikholelwa ukuthi i-ANC noma ikakhulukazi u-Mandela wayebathambele labo ababemele uhulumeni webandlululo. Kepha iqiniso lithi, umehluko phakathi kukaHani noMandela wawungemkhulu kakhulu. Bobabili labaholi babekukhonzile ukufunda. Esiqeshini sencwadi ekhuluma ngempilo yakhe, u-Hani ukhuluma ngegalelo lwezincwadi empilweni yakhe kanje:

Ukufunda kwami kwezincwadi kwaqinisa inzondo enginayo ngazo zonke izinhlobo zokucindezela, ukuhlukumeza nokufihlwa kolwazi. Izenzo zababusi ababi ngokuvezwa kwabo ezincwadini kwangenza ngingabafuna abaholi abacindezelayo kanye nezindlela zokubusa ezicindezelayo.

Nelson Mandela and Chris Hani, Orlando West, 30th September 1990

u-Chris Hani no-Nelson Mandela mhla zingama-30 kuMandulo kowe-1990.

Ngenkathi ehola uMkhonto weSizwe (MK), uHani wayekuqonda kahle kamhlophe ukubaluleka kwamasosha ekulelweni kwentando yeningi. Ngaphambi kokuthi ashone, uHani wayesevumile ukuthi isikhathi sezingxoxo ezinokuthula sase sifikile, isenzo abantu abaningi abakholelwa ukuthi safaka impilo yakhe engcupheni enkulu.

Ngowe-1992, uHani washenxa esikhundleni sokuba ngumholi we-MK, ukuze aseke indlela eya ekuthuleni. Kwindatshana eyayikhuluma ngempilo yakhe kuNhlolanja we-1991, uHani waloba wathi:

Ngokwesimo sepolitiki esikuso, isinqumo senhlangano yethu sokumisa impi sifanele futhi sibalulekile ezingxoxweni esiyingxenye yazo.

Kodwa emva kokusinda ematulweni amathathu okuzama ukumbulala, uHani wabona isidingo sokuqasha unogada owayehlezi emuqaphile uma ephambi kwabantu. Ngesikhathi sephasika lonyaka we-1993, uHani wakhetha ukuthatha isikhathi esifushane sokuphumula. Unogada wakhe naye waphumula. Ngeshwa ngaleso sikhathi uJanusz Waluś wangena egcekeni lomuzi kaHani, wamudubula amahlandla amane. Isidumbu sikaHani eseshonile saqala ukubonwa indodakazi yakhe eyayineminyaka eyishumi nanhlanu eyayikade ishiywe yodwa ekhaya.

Esiphakamisweni sokwehliswa kwemimoya nolaka, u-Tokyo Sexwale, owayengusihlalo we-ANC e-Gauteng ngaleso sikhathi wanxusa wathi:

Ezinsukwini ezimbili ezidlulile, uHani washumuyela ivangeli lokuthula, okwamenza ingozi enkulu. Wathe asiluyeke udlame. Wafela uxolo. Ngiyanxusa bonke abalandeli bethu bahlale bekukhumbula lokhu.

Izithombe zivela kwabe: city-press.news24.com, news24.com nabe-www.huffingtonpost.co.za

Emva kokukhishwa kwendaba: uJanusz Waluś ongowokufika ngokudabuka e-Poland wancishwa ukukhishwa ngoshwele ngoLwezi kowe-2017. Ungqongqoshe wezobulungiswa u-Micheal Masutha wathi u-Waluś akazange akhombise ukuzisola ngokwanele ngokubulala uChris Hani ngalendlela yokuthi sekumele akhishwe ngoshwele. U-Clive Derby-Lewis, ilungu lephalamende kwiqembu i-Conservative Party, naye waboshelwa udilika jele ngokubulawa kuka-Chris Hani. U-Derby Lewis wathola ushwele ngenxa yokubhekwa kwesimo sakhe sempilo mhla ziyi-29 kuMbasa kowe-2016. Washona mhla zintathu kuLwezi kowe-2016, ebulawa umdlavuza wamaphaphu.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply